KVKK AYDINLATMA METNI | JMC-TR


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

İşbu bilgilendirme metni, yukarıdaki formda yer alan değer aktarımlarının gerçekleştirilebilmesi adına bu form vasıtasıyla ve değer aktarımı yapılırken fiziki ya da elektronik form aracılığıyla elde edilmiş olan aşağıda belirtilen kişisel verilerin, veri sorumlusu sıfatıyla Ertürk Sok. Keçeli Plaza No: 13 Kavacık, Beykoz, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından nasıl işleneceği ve aktarılacağına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

i. İşlenen Kişisel Veriler

VERİ SAHİBİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

Hekim

• Adı - Soyadı
• T.C. Kimlik Numarası,
• İş adresi,
• Uzmanlık, Unvan ve Sicil No
• Çalışılan Kurum Bilgisi
• E-posta adresi,
• Telefon Numarası ve Çalışılan il
• Değer Aktarımını Niteliği ve Yapılan Ödeme
• Banka Hesap Numarası

ii. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, tarafınıza yapılacak değer aktarımlarının gerçekleştirilebilmesi için KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının ç bendinde yer alan “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayalı olarak;

Şirketimizce düzenlenecek etkinlik ve kongre katılımlarınıza ilişkin işlemlerin organize edilebilmesi için ise KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendi uyarınca “Sözleşmenin İfasıyla Doğrudan İlgili Olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.

iii. Kişisel Verilerin Aktarılması, Alıcı Grupları, Aktarım Amacı ve Aktarımın Hukuki Sebebi

Aynı kapsamda, belirtilen kişisel verileriniz, Şirket’in 3 Temmuz 2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı online sistemine hekim bilgilerinin girişinin yapılması, başvuru yapılması ve değer aktarımlarının gerçekleştirilip Sağlık Bakanlığı’na bildirilebilmesi için KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının ç bendinde yer alan “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayalı olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na aktarılmaktadır.

Bununla birlikte anılan kişisel verileriniz, etkinlik ve kongre katılımlarınıza yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket’in ilişki içerisinde olduğu dernek ve seyahat acenteleri ve benzeri şirket, kurum, kuruluşlar ile KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendi uyarınca sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak da paylaşılmaktadır.

Bunun dışında belirtilen kişisel verileriniz, Şirket’in iç denetim ve idari süreçlerinin yürütülebilmesi için yurt dışında ve yurt içinde yer alan iştirakleriyle, KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayalı olarak paylaşılmaktadır.

iv. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak istediğiniz durumlarda, yazılı olarak Ertürk Sok. Keçeli Plaza No:13 34810 Kavacık Beykoz/İstanbul/İstanbul adresine posta yoluyla veya johnson@johnson.hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde privacypharmtr@its.jnj.com elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Değer aktarımı süreçleriyle ilgili bir sorunuz olduğu takdirde nozcan@its.jnj.com adresine e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

DEĞER AKTARIMLARI