Janssen'in Yaklaşımı

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİMİ KONUSUNDA JANSSEN'İN YAKLAŞIMI

Janssen'de, sağlık meslek mensuplarına (SMM'ler) yönelik Sürekli Mesleki Gelişim programlarına sponsorluk yapmanın ve bu programları desteklemenin, geliştirdiğimiz ilaçlar ile ilgili sorumluluğumuzun bir parçası olduğuna inanmaktayız. Hastalıklar ve en güncel bakım standartlarına ilişkin bilgilerin artırılmasına yönelik bu programlar, tıp uygulamalarının yanı sıra hasta sonuçlarını da geliştirecek ve uzun vadede topluma fayda sağlayacaktır.

Sürekli Mesleki Gelişim programlarımızla, tıp alanındaki önemli yeniliklerin ve ilerlemelerin; uluslararası kongrelerden daha küçük çaplı eğitim toplantılarına kadar farklı ortamlarda tartışılmasını sağlamak amacıyla, tıp camiası ile samimi bir ortaklık yaparak, yüksek kalitede, tarafsız ve şeffaf bir eğitime katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Şirketimizin taviz vermeden uyguladığı ilkeler, bu programların tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan verirken, aynı zamanda hem SMM'ler hem de tıp dernekleri ve sağlık kurumları ile aramızdaki etkileşime dair açık prosedürler ortaya koymaktadır.

Janssen'de Sürekli Mesleki Gelişim (Sürekli Medikal Eğitim veya SME olarak da bilinmektedir) etkinliklerimiz çok sıkı düzenlemelere tabidir ve şeffaf esasına göre yürütülmektedir. Söz konusu üç aktivite türü bulunmaktadır:

1-Kongre desteği

Büyük Ulusal ve yurtdışı kongrelerine hibe yardımı veya sponsorluk şeklinde finansal destek sağlıyoruz. Çünkü kongreler, SMM'lere tıp alanındaki en son ilerlemelere ilişkin önemli bilgiler sağlamaktadır ve bu bilgiler de hasta bakımının geliştirilmesi açısından kritik önem taşımaktadır.

Desteklediğimiz eğitim toplantıları, hastalara güvenli ve etkili tedavilerin sunulabilmesi amacıyla bilimsel alışverişi güçlendirmeli ve en yeni bakım standartlarına ilişkin bilgilerin yayılmasını sağlamalıdır. Bu toplantıların bazıları akreditasyon kurumları tarafından tanınmış, bazıları ise tanınmamıştır. Ancak, Janssen'de her ikisi için de aynı kalite kuralları geçerlidir. Janssen, etkinlik akreditasyonu ve Sağlık Otoriteleri onayı açısından ulusal yönetmeliklere bağlı hareket etmektedir.

2-Medikal eğitim programları

Janssen’in uyguladığı katı ilkeler doğrultusunda bağımsız uzmanların katılımıyla organize edilen medikal eğitim, etkinlik ve faaliyetlerine destek vermekteyiz. Janssen’in politikası, Avrupa İlaç Sanayi ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) reçeteli ilaç tanıtım ve sağlık mesleği mensuplarıyla etkileşim kurallarının yanı sıra, daha kısıtlayıcı olduğunda ülkelerin kendi kural ve düzenlemelerini temel almaktadır. Tüm bu kurallar içinden en katı olanları geçerli kabul edilerek uygulanmaktadır.

Bazı önemli başlıklar aşağıda ele alınmaktadır:

Toplantılar promosyonel tanıtım amaçlı değildir: Janssen tarafından gerçekleştirilen eğitim toplantılarının büyük bölümünde, bir ilaca değil, hastalık alanlarına odaklanılmaktadır. Toplantılarda, ilaç marka isimleri kullanılmaz ve belirli tedavilere ilişkin tüm tartışmaların dengeli ve gerçeklere dayalı olması zorunludur.

İçerik: Toplantıların içeriği ve programı şirket dışından uzman Bilimsel Komiteler ve/veya Tıp Dernekleri tarafından hazırlanır. Söz konusu komite ve dernekler eğitim açısından anlamlı buldukları konuları seçer ve oturumlara başkanlık edecek konuşmacıları belirlerler. Sunumlardan konuşmacıların kendileri sorumludur. Janssen, sunumlara ait değerlendirmesini yalnızca ürünlerine ilişkin güncel, adil ve dengeli bilgi içerip içermediği yönünde yapabilir.

Çıkar çatışmaları: Tüm konuşmacıların, hangi ilaç şirketlerinin kendilerine hangi sıfatla, örneğin; ör. konuşmacı, danışma kurulu üyesi, kongre katılımı vb. ödeme yaptığını beyan etmesi istenir.

Format: Bu toplantıların ana odak noktası bilimdir ve gündem bunu yansıtmalıdır. Yer seçimi de iş amacına uygun olmalı, ağırlama süreci ise toplantının ana amacını öne çıkaracak şekilde daha mütevazi olmalıdır. Programın bilimsel yönüne ayrılan süre, mola sürelerinin çok üstünde tutulur.

Dışarıdan doğrulama: Sağlanan bilgilendirme ve eğitimin kalitesinden emin olmak amacıyla Janssen hem ülke hem Avrupa düzeyinde, şirket dışı eğitim kurumlarından destek almaktadır. Bağımsız Bilim Komitelerinin tasarladıkları programlarda, katılımcılara aktif şekilde katılmaları yönünde ilham verecek yetişkin öğrenme ilkelerinin dikkate alındığından emin olmak amacıyla Karolinska Enstitüsü Yetişkin Eğitimi Direktörü ile birlikte çalışıyoruz. Tüm toplantılar, Bilim Komitelerinin tanımladığı eğitim hedeflerini temel alarak oluşturulmaktadır.

3-Bireysel destek

Pek çok ülkeden otoriteler, SMM’lerin sürekli eğitim yoluyla tıp alanındaki ilerlemelerden haberdar olmalarını zorunlu tutmakta, ancak çoğu zaman mezuniyet sonrası tıp eğitimi için herhangi bir destek sağlamamaktadır. Janssen diğer ilaç şirketleri gibi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu almaktadır. Janssen, son derece şeffaf bir seçim süreci uygulamakta ve hekimlerin eğitim ihtiyaçlarını ya da belirli bir toplantı ya da etkinliğe aktif katılımını temel almaktadır.

Bazı ülkelerde, hekimlerin kendi eğitim giderlerine katkıda bulunması gerekmektedir. Janssen bu gibi yerel düzenlemelere uymaktadır.

Bazı ülkelerde ise, SMM'nin bir kongreye bireysel katılımının onaylanması için Sağlık Otoritesine önceden bildirimde bulunulması gerekmektedir ve Janssen bu düzenlemelere de gereken şekilde uymaktadır.

Janssen olarak, bu eğitim programlarını desteklememizin, şeffaflık açısından toplumun beklentilerini karşıladığına ve hastalar için en iyi tedavi sonuçlarını sağlamak amacıyla bilimsel etkileşimi ve bilgi paylaşımını teşvik ettiğine inanıyoruz.

DEĞER AKTARIMLARI