KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Değerli Sağlık Mesleği Mensubu,

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”/ “Veri Sorumlusu”) olarak Şirketimizin profesyonel ilişkilerine değer vermekte ve sizlerin gizliliğini önemsemekteyiz. Profesyonel ilişkimizin devamlılığı ve sağlık mesleği mensubu olarak ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak amacıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz Kişisel Verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verileri Toplama Şeklimiz

Şirketimiz veya hizmet sağlayıcılarımız Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden (yazılı ve / veya elektronik ve / veya sözlü olarak), yüz yüze görüşmelerimiz, halka açık kaynaklar, IQVIA gibi Şirketimizin anlaşmalı olduğu üçüncü şahıs iş ortakları aracılığıyla ve / veya Müşteri Hizmetlerimize yaptığınız çağrılar, web sitesi tarayıcınız, IP adresiniz, cihaz bilgileriniz ve web sitesi çerezleri aracılığıyla elde etmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Sizinle iş ilişkimizi geliştirebilmek, profesyonel ihtiyaçlarınıza daha iyi hizmet edebilmek ve taleplerinize yanıt verebilmek kapsamında,

 • Kişisel Verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 1’nci fıkrasında belirtilen açık rızanıza dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işleyecek ve kullanacağız:
 • Veri tabanı yönetimi yapabilmek,
 • Sorularınıza yanıt vermek ve isteklerinizi tam olarak yerine getirebilmek,
 • Size ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgi sağlamak ve literatür taleplerinize cevap verebilmek,
 • Hizmet ve ürünlerimiz ile iş ilişkimiz hakkında size önemli bilgiler göndermek,
 • Elektronik ileti iznine onay verdiğiniz durumda, seçtiğiniz iletişim kanalları aracılığıyla size ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve etkinliklerimiz ile ilgili tanıtım bilgileri sağlamak ve sizlere yönelik kampanyalar gerçekleştirmek,
 • Size daha iyi hizmet edebilmemiz amacıyla analizler yapmak.

Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaç için işlememiz gerektiğinde, size önceden bilgi vereceğiz ve gerektiği takdirde rızanızı alacağız.

Elde ettiğimiz Kişisel Verileri aşağıdaki kişilerle paylaşıyoruz:

 • Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olacak şekilde grup şirketlerimizle; [Grup şirketlerimizin listesini https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings adresinde bulabilirsiniz (“SEC Filings” başlığı altındaki Form 10K, Exhibit 21, “SEC Filings” altındaki Ek 21’de bulunan 10K Formunda bulunan linke tıklayınız)];
 • Elektronik ileti iznine onay verdiğiniz durumda, ortak markalı veya ortak pazarlı bir tanıtım sunabileceğimiz üçüncü taraf iş ortaklarımızla,
 • Veri tabanı, veri analizi, bilişim teknolojileri hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta ve doğrudan posta teslimi hizmetleri, denetim ve diğer hizmetlerin tanımlanan amaçlar kapsamında sunulmasını sağlamak amacıyla hizmet sağlayıcılarımızla,
 • Yasaların gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer resmi kurum ve kuruluşlarla, ve
 • Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, ticari işletmemizin, varlıklarımızın veya hisselerin yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, devir, transfer veya başka yolla elden çıkarılması (veya iflas veya benzeri işlemler) durumunda üçüncü şahıslarla.

Ayrıca, (a) ikamet ettiğiniz ülke dışında bulunan yasaları da içerebilecek şekilde yasal süreçlere veya yürürlükteki yasalara uymak; (b) yürürlükteki yasalar uyarınca, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yetkilileri de kapsamak üzere, kamu ve hükümet yetkililerinden gelen taleplere cevap vermek; (c) hüküm ve koşullarımızı uygulamak; ve (d) haklarımız, gizliliğimiz, güvenliğimiz, varlıklarımız ve / veya iştiraklerimizin, sizin veya başkalarının haklarını korumak amaçlarıyla verilerinizi işleyebilir veya aktarabiliriz. Verilerinizi belirtilenlerin dışında sizin onayınızı aldıktan sonra başka şekillerde de işleyebilir ve aktarabiliriz.

Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Ayrıca ticari elektronik ileti almaktan vazgeçmek istediğinizde size gönderilen iletilerde yer alan gönderim listesinden ayrılma talimatlarını uygulayarak da pazarlama e-postası listesinden çıkabilirsiniz.

İletişim

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak istediğiniz durumlarda, bizzat Ertürk Sok. Keçeli Plaza No:13 34810 Kavacık Beykoz/İstanbul adresine veya johnson@johnson.hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz olması halinde privacypharmtr@its.jnj.com adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi